Lagstiftning och villkor

I Sverige tillämpas utgivningsbevis från RTVV för att säkerställa - och övervaka - yttrandefriheten på webben. Galleri.nu försöker att undvika personliga omdömen som kan bli föremål för granskning enligt yttrandefrihetsförordningen. Därför saknar Galleri.nu - i likhet med det stora flertalet sajter - utgivningsbevis. Då gäller automatiskt personuppgiftslagen (PuL, SFS1998:204) för allt innehåll på sajten. Har du synpunkter på materialet - kontakta redaktör'n.

Upphovsrätt

Allt material på Galleri.nu är skyddat enligt upphovsrättslagen. Paragraf 49a inleds som följer.

Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rätten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas.

Det betyder att ingen annan har rätt att använda bilden utan uttryckligt tillstånd från Galleri.nu. Motsvarande lagar reglerar upphovsrätten till texter och annat material.

Besökarens integritet

Grundläggande uppgifter loggas. Läs mer här.

Cookies används inte längre på Galleri.nu.

Bildmanipulering

Galleri.nu har ingen ambition att publicera strikt dokumentära bilder. Där inte annat uttryckligen framgår, kan bilderna vara modifierade i varierande grad. Angående upphovsmäns/-kvinnors samt medverkandes rätt till oförvanskat eget material - se avsnitt medverkan.

Länkning

Var och en uppmuntras att fritt länka sin sajt till www.galleri.nu - så länge som Galleri.nu inte förekommer i ett sammanhang som kan vara kränkande eller inverka menligt på sajten, redaktör'n eller övriga medverkande. Galleri.nu förbehåller sig rätten att avgöra vilka omständigheter som är ofördelaktiga.

Länkade sajt får ej göra oriktigt sken av sponsorskap, annat stöd eller samarbete. Galleri.nu ska informeras om länk mot sajten. Om Galleri.nu begär avlägsning av länk, skall detta hörsammas utan dröjsmål.

Länkning mot enstaka bilder eller texter - så kallad hotlinking - är inte tillåten utan Galleri.nu:s skriftliga medgivande och beviljas endast i undantagsfall. Länkning mot särskilda sektioner inom sajten - exempelvis en portfolio - betraktas i normalfallet som positivt.

Medverkan

Det finns en enkel överenskommelse mellan dig som vill medverka och Galleri.nu. Ta del av vad den innebär.